Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Decoria Studio”

(„Regulamin”)

§1 
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy z elementami wyposażenia wnętrz „Decoria Studio” dostępny pod adresem internetowym https://decoriastudio.com/sklep/ (dalej „Sklep”) prowadzony jest przez Patrycję Tachmańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Decoria Studio Patrycja Tachmańska, ul. Stanisława Dubois 12 lok. 30B, 00­188 Warszawa, NIP: 8241754874 (dalej „Decoria Studio”).

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 
Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Decoria Studio Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Decoria Studio – Sprzedawca, Patrycja Tachmańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Decoria Studio Patrycja Tachmańska, ul. Stanisława Dubois 12 lok. 30B, 00­188 Warszawa, NIP: 8241754874, prowadząca Sklep.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Decoria Studio pod adresem internetowym https://decoriastudio.com/sklep/ polegający na sprzedaży Produktów stanowiących elementy wyposażenia wnętrz.
 6. Umowa zawarta na odległość – Umowa Sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Decoria Studio.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (elementy wyposażenia wnętrz) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Decoria Studio. Obecnie w asortymencie Sklepu znajdują się j płytki ceramiczne, które są dostępne tylko na zamówienie.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/ów zawierana między Klientem a Decoria Studio za pośrednictwem Sklepu.
§3 
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres biura Decoria Studio: ul. Stanisława Dubois 12 lok. 30B, 00-188 Warszawa
 2. Adres magazynu Decoria Studio: ul. Wiejska 4, 07-104 Stoczek
 3. Adres siedziby Decoria Studio: Stanisława Dubois 12 lok. 30B, 00­188 Warszawa
 4. Adres e-mail Decoria Studio: sklep@decoriastudio.com
 5. Numer telefonu Decoria Studio: +48 503 793 556, +48 502 922 499
 6. Numer rachunku bankowego Decoria Studio: 25 1140 2004 0000 3102 7714 9622
 7. Klient może porozumiewać się z Decoria Studio za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 8. Klient może porozumieć się telefonicznie z Decoria Studio w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.
§4 
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookie.
§5
Informacje ogólne

Decoria Studio w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest w trakcie składania Zamówienia albo poprzez Formularz rejestracji zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§6
Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko albo nazwę firmy;
 2. adres do doręczeń;
 3. numer telefonu;
 4. adres e-mail;
 5. NIP (w przypadku Przedsiębiorców).

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Decoria Studio, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Konta w Sklepie (po uprzednim zarejestrowaniu się) albo od razu przejść do pkt. b) i złożyć Zamówienie bez rejestracji;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, liczbę sztuk, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, w przypadku zamówienia próbki (jedna sztuka) kliknąć przycisk „Zamów próbkę”;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji albo nie założono wcześniej Konta – po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie: danych Klienta, adresu Klienta, wybrać sposób dostarczenia Produktu – przesyłkę kurierską albo odbiór osobisty, wpisać adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres Klienta;
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, jeśli jest to płatność przelewem bankowym, płatność należy dokonać w ciągu 1-3 dni, jeśli jest płatność elektroniczna za pośrednictwem platformy Przelewy24 albo Blikiem płatność należy dokonać od razu;
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
 6. opłacić zamówienie w zależności od wybranej metody płatności.

Czas realizacji Zamówień jest ustalany indywidualnie z Klientem.

§8
Oferowane metody dostawy i płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska płatna 25 zł przy zamówieniach poniżej 1000 złotych, powyżej tej kwoty przesyłka jest darmowa;
 2. Przesyłka kurierska płatna 10 zł przy zamówieniu próbki;
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem magazynu Decoria Studio: ul. Wiejska 4, 07-104 Stoczek.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem bankowym na konto Decoria Studio;
 2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem platformy Przelewy24 albo Blikiem.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu.

§9
Wykonanie Umowy Sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Decoria Studio następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Decoria Studio niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Decoria Studio Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Decoria Studio o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Decoria Studio.

Klient obowiązany jest do dokonania płatności od razu lub w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

Niezależnie czy Klient wybrał sposób dostawy jako przesyłka kurierska lub odbiór osobisty, o gotowości Produktów do wysłania lub odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany przez Decoria Studio poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Czas realizacji Zamówień jest zawsze kwestią indywidualną.

Dostawa Produktów możliwa jest również poza terytorium Polski po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu warunków mailowo.

§10
Prawo odstąpienia od Umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Klient będący Konsumentem zawierając Umowę Sprzedaży z Decoria Studio jest tym samym świadomy, że nie będzie mu przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy.

§11
Reklamacja

Decoria Studio jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Klient zdaje sobie jednak sprawę, że zamówione Produkty stanowią rękodzieło i pojedyncze egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie pod względem barwy i wzoru.

W przypadku wystąpienia wady zamówionego u Decoria Studio towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Decoria Studio. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko reklamującego;
 2. adres mailowy do korespondencji (jeśli jest to inny adres niż adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja;
 3. opis przyczyny złożenia reklamacji;
 4. żądanie reklamującego.

W celu złożenia reklamacji, można skorzystać z formularza zamieszczonego na Stronie pod linkiem: https://decoriastudio.com/wp-content/uploads/2021/04/Formularz-reklamacji-towaru.pdf.

Decoria Studio ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Decoria Studio nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres magazynu Sklepu podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

Decoria Studio wyraża zgodę na pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§12
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, zbieranych za pośrednictwem Sklepu, jest Decoria Studio.

Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi znajdują się w Polityce prywatności.

§13
Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim albo angielskim.

Decoria Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Decoria Studio poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.