Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (dalej „Polityka prywatności”) została opracowana na potrzeby określenia zasad przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej www.decoriastudio.com (dalej „Strona”).

Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi podawania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Niniejsza Polityka prywatności składa się z czterech części:

część I – definicje z zakresu ochrony danych osobowych;

część II – informacje o przetwarzaniu danych osobowych;

część III – informacje o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą (dalej „Klienci”);

część IV – polityka w zakresie tzw. plików cookie.

I. DEFINICJE

dane osobowe – są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

osoba możliwa do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne;

przetwarzanie danych osobowych – jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie;

administrator danych osobowych – jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

II. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów jest Patrycja Tachmańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Decoria Studio Patrycja Tachmańska, ul. Stanisława Dubois 12 lok. 30B, 00-188 Warszawa, NIP: 8241754874, zwana dalej „Administrator”.

2) CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celami przetwarzania danych osobowych Klientów są:

 • przesyłanie informacji handlowych, w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania (w celu automatycznego dostosowywania ofert i rabatów) – na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • założenia konta w sklepach internetowych prowadzonych poprzez Stronę (wypożyczalnia akcesoriów dekoracyjnych oraz sklep z wyposażeniem wnętrz) i realizacji złożonych zamówień – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO);
 • rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO).

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu korzystania ze Strony.

3) KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 2) powyżej, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Klientów:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. PESEL (w przypadku konsumentów);
 6. NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych w ramach realizacji zleconych usług oraz udzielonych zgód mogą być następujące podmioty:

 1. podwykonawcy, którzy świadczą usługi w zakresie oprogramowania, serwisowania oprogramowania lub sprzętu, służącego do przetwarzania danych osobowych;
 2. podmioty realizujące kampanie marketingowe;
 3. podmioty świadczące usługi hostingowe;
 4. podmioty zajmujące się obsługą prawną;
 5. inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia, na podstawie których podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (w szczególności biuro rachunkowe, firma transportowa);
 6. zgodnie z regulaminami sklepów internetowych działających za pośrednictwem Strony (wypożyczalnia akcesoriów dekoracyjnych oraz sklep z wyposażeniem wnętrz), w celu realizacji zamówień, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do podmiotów trzecich realizujących dostawę zamówień oraz obsługujących płatności elektroniczne.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia). Jest to związane z korzystaniem przez Administratora z usług IT firmy Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz portali społecznościowych (Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, LinkedIn), których siedziba również mieści się w USA.

5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonywanie umowy (realizacja zamówień) Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to niezbędne do korzystania z konta w sklepach internetowych, realizacji zamówień oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację, przy czym nie dłużej niż do czasu usunięcia konta, rozpatrzenia reklamacji lub przedawnienia roszczeń, w zależności które zdarzenie nastąpi później.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (newsletter), dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody.

6) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Jeśli wyrazili Państwo na to odrębną zgodę, Administrator będzie w sposób zautomatyzowany dostosowywać do jego profilu odpowiednie treści np. oferty i rabaty na podstawie profilowania, które polega na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane w oparciu m.in. o Państwa wcześniejsze decyzje zakupowe. Umożliwi to lepsze dostosowanie oferty do Państwa potrzeb.

III. INFORMACJE O PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO od 25 maja 2018 r. przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo podmiotu danych

              Co ono oznacza

a)      Prawo dostępu

–          Mają Państwo prawo uzyskania dostępu do informacji przetwarzanych przez Administratora.

–          Mają Państwo prawo uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

b)      Prawo do sprostowania danych

–          Mają Państwo prawo do żądania korekty swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

c)       Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)

–          Mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych w przypadkach, gdy nie ma ważnej przyczyny dalszego ich wykorzystywania przez Administratora.

d)      Prawo do ograniczenia przetwarzania

–          Mają Państwa prawo do „zablokowania” lub zmniejszenia dalszego wykorzystywania Państwa danych w pewnych okolicznościach. Jeżeli przetwarzanie jest ograniczone, Administrator może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane, lecz nie ma prawa do ich wykorzystywania.

e)      Prawo do przenoszenia danych

–          Mają Państwo w pewnych okolicznościach prawo otrzymania i ponownego wykorzystania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

–          Mają Państwo prawo do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


Administrator zobowiązany jest przekazać Państwu stosowne informacje bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

2) PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na fakt, że przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Oznacza to, że jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu nie dotyczy takiego przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest wykonanie umowy (można ją wypowiedzieć), zgoda (można ją cofnąć) albo obowiązek prawny.

3) PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

IV. PLIKI COOKIE

Strona używa plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookie ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Klienta na stronie.

Cookie identyfikuje Klienta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookie, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej Strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookie:

 1. „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 6. „pliki podmiotów zewnętrznych” w postaci wtyczek YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram, Messenger, LinkedIn, które zainstalują się na urządzeniu użytkownika jedynie, gdy z nich skorzysta poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę na naszej Stronie albo naszym koncie na poszczególnych portalach społecznościowych. Te usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie itp.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookie jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.